Kwaliteitsborging

Tweede Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging

27 februari 2017 (Bron: Bouwend Nederland)

De Tweede Kamer heeft 21 februari jl. de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Mocht deze wet ook door de Eerste Kamer komen, dan heeft dat grote gevolgen.

Allereerst is de aannemer dan makkelijker aansprakelijk te stellen voor gebreken na oplevering, door elke opdrachtgever.

Ook verandert de rol van Bouw- en Woningtoezicht en wordt er een kwaliteitsborger geïntroduceerd. Dat is geen overheidsorganisatie, maar een private partij die het ontwerp toetst aan het Bouwbesluit én tijdens de bouw toezicht houdt op het voldoen aan datzelfde Bouwbesluit.

De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2018.

De metselaar kan het best zelf de kwaliteit van zijn werk borgen

2 februari 2017 (Bron: KNB)

Dat werd 13 januari jl. geconcludeerd tijdens de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk over de nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB). Het thema spitste zich toe op te verwachten gevolgen door de WKB op de realisatie van baksteenmetselwerk. KNB en de AVM gaven samen invulling aan de bijeenkomst. Verschillende gastsprekers met ervaring op het thema kwamen daarbij aan het woord.

De Wet kwaliteitsborging beoogt de toetsing aan het Bouwbesluit bij de markt te leggen, te privatiseren. Naar verwachting treedt vanaf 2018 de wet in werking die de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de bouwers legt door een omkering van de bewijslast. Op dit moment lopen nog diverse pilots om de werkwijze en gevolgen voor de verschillende partijen in kaart te brengen.

Duidelijk werd dat van iedere betrokkene bij de realisatie een gebouw gevraagd c.q. geëist wordt om vast te leggen (borgen) dat de juiste kwaliteit op de bouw is geleverd. Voor het metselbedrijf en de metselaar betekent dit bijvoorbeeld dat de kritieke factoren in het metselproces doormiddel van foto’s en (leverings)documenten aantoonbaar moet worden gemaakt en vastgelegd. AVM is hiervoor een eigen tool aan het ontwikkelen. Deze is gebaseerd op de huidige Uitvoeringsrichtlijn voor Metselwerk. Dit moet de basis bieden voor het aantoonbaar maken dat wordt voldaan aan de gestelde eisen van de verschillende Instrumentaanbieders. KOMO ontwikkelde bijvoorbeeld de KIK, KOMO Instrument Kwaliteitsborging, die gebruik maakt van de bestaande uitvoerings- en beoordelingsrichtlijnen.

Voor nieuws en toelichting op de wet zie www.stichtingibk.nl

Eerste pilot KIK samen met Janssen de Jong Groep van start

13 juni 2016 (Bron: stichting KOMO)

De eerste pilot met het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK) gaat van start. Een groot project van Hercuton, onderdeel van Janssen de Jong Groep, wordt volgens de systematiek van de Wet op de Kwaliteitsborging in de Bouw uitgevoerd. Dat betekent: private kwaliteitsborging, waarbij de kwaliteitsborger gebruik maakt van hét instrumentarium dat naadloos aansluit bij de Wet Kwaliteitsborging in de bouw: KIK van KOMO.

STABU en KOMO bundelen krachten voor bouw- en installatiesector

13 juni 2016 (Bron: Stichting KOMO)

Stichting STABU en Stichting KOMO bundelen hun krachten met het oog op de stelselwijziging in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Beide instanties willen, door nauw samen te werken, meerwaarde bieden voor de bouw- en installatiesector. De BRL-en van KOMO worden zo snel mogelijk gelinkt aan de STABU-specificatiesystematiek Bouwbreed. KOMO en STABU hebben hun gecombineerde kracht nader vorm en inhoud gegeven middels een intentieverklaring.

Minister Blok bij ‘aftrap’ eerste pilot KIK op Provada 2016

9 juni 2016 (Bron: Stichting KOMO)

Minister Blok bezocht op woensdag 8 juni de stand van Janssen de Jong Groep op de Provada in Amsterdam. De bijeenkomst gold als ‘aftrap’ van het eerste pilotproject in de bouw dat volgens de systematiek van de (nog niet van kracht zijnde) Wet Kwaliteitsborging in de bouw zal worden gerealiseerd. Het is daarmee tevens de eerste pilot van het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK), het kwaliteits-instrument in het kader van de Wkb dat nu al kan rekenen op de ondersteuning van 25 brancheorganisaties in en rond de bouwsector.

Sterkere positie voor consumenten in de bouw

13 juni 2016 (Bron: Rijksoverheid)

Iedere consument krijgt als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming wanneer na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken worden ontdekt. Dat komt door de aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Wetsvoorstel naar de kamer

21 april 2016 (Bron: Platform Voorbereiding Stelselherziening)

Per heden heeft Minister Blok het wetsvoorstel m.b.t. de Wkb naar de Kamer gestuurd. Een majeure gebeurtenis voor de private kwaliteitsborging in de bouwsector. We houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. Na een beoordeling kunnen we bezien of een inhoudelijke reactie of adviezen vanuit het PVS wenselijk zijn. Wanneer u op dit punt suggesties heeft zijn deze uiteraard meer dan welkom.

De betreffende document kunt u verkrijgen via onderstaande button.