Besluit Bodemkwaliteit

nemo-besluit-bodemkwaliteit-mm

Het Besluit Bodemkwaliteit, afgekort Bbk, is een Nederlandse wet die sinds 2008 van kracht is. In dat jaar volgde het Bbk het Bouwstoffenbesluit op.

(Het Bouwstoffenbesluit is dus nu niet meer van kracht).

Op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt het doel van het Bbk als volgt omschreven: “Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, en gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Het Bbk stelt eisen aan bouwstoffen, grond en baggerspecie om te kunnen worden toegepast in de bouw op dusdanige wijze dat aan bovengenoemde doelstelling wordt voldaan.

De producent van de bouwstoffen moet (op basis van gepast onderzoek) aantonen dat zijn bouwstoffen aan de eisen in het Bbk voldoet. In veel gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van de diensten van onafhankelijke laboratoria en certificatie-instellingen. De taak van de certificatie-instelling is eveneens in het Bbk vastgelegd.

De certificatie-instelling maakt gebruik van een beoordelingsrichtlijn waarin de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit voor een bepaald product verder zijn uitgewerkt. Als de producent heeft aangetoond dat hij aan de eisen in de beoordelingsrichtlijn voldoet, mag hij zijn producten met het NL-BSB merk op de markt brengen.

De Stichting Bouwkwaliteit houdt toezicht op de inhoud van de beoordelingsrichtlijnen om er voor te zorgen dat die voldoen aan de eisen in het BBk.