ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport

De letters ILT staan voor Inspectie Leefomgeving en Transport. ILT valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op haar website omschrijft de ILT haar taak als volgt:

“De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardig toezicht en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.”

De ILT controleert in opdracht van het ministerie of de op de Nederlandse markt gebrachte producten van de CE-markering zijn voorzien en de prestatieverklaring aanwezig is. Ze kijkt of de informatie in de prestatieverklaring volledig en juist is. Door ILT worden aangekondigde en niet-aangekondigde inspecties uitgevoerd bij producenten, importeurs en distributeurs. Indien overtredingen worden geconstateerd, worden door ILT sancties opgelegd.

Gerelateerde onderwerpen:
Jaartal bij de referentie van de norm in de CE-markering