CE-markering

CE-markering is meer dan alleen het aanbrengen van het CE logo op het product, de verpakking, dan wel de begeleidende documenten van dat product.

De producent moet:

  • Op basis van onderzoek aantonen dat zijn product aan de eisen in de betreffende geharmoniseerde norm voldoet. Wat hij moet onderzoeken, is afhankelijk van datgene wat daarover in de “Annex ZA” van die norm wordt genoemd. Soms moet ook onderzoek van het product in een onafhankelijk laboratorium plaatsvinden. Vaak moet ook een beoordeling van de “productiecontrole in de fabriek” door een daartoe “aangewezen instelling” plaatsvinden.
  • Voor elk product een “prestatieverklaring” opstellen die aan de afnemers beschikbaar wordt gesteld.
  • Bij het aanbrengen van de CE-markering niet alleen het CE logo maar ook aanvullende informatie geven. Daarmee wordt onder meer naar de betreffende norm en de prestatieverklaring verwezen. De annex ZA van de desbetreffende norm geeft precies aan wat moet worden vermeld.

CE-markering is verplicht voor producten waarvoor een Geharmoniseerde Europese Norm bestaat.

Een CE gemarkeerd product kan in alle landen van de Europese Unie op de markt worden gebracht zonder dat door (de overheid van) die landen nog aanvullende eisen mogen worden gesteld.

Gerelateerde onderwerpen:
Communicatieforum CE-markering
Jaartal bij de referentie van de norm in de CE-markering
KOMO in relatie tot de CPR/CE-markering