KOMO in relatie tot de CPR/CE-markering

Er bestaat in de markt veel onduidelijkheid over wat wel en wat niet mag in relatie tot KOMO kwaliteitsverklaringen en de CPR (Construction Products Regulation – Bouwproductenverordening). Hoe kijkt NeMO aan tegen de huidige ontwikkelingen?

In de CPR is opgenomen, dat voor een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt, de CE-markering het enige merkteken is dat verklaart dat het bouwproduct in overeenstemming is met betrekking tot de essentiële kenmerken die onder de geharmoniseerde norm vallen. Lidstaten moeten daarom de verwijzingen naar andere merktekens schrappen en dienen in nationale maatregelen alleen naar CE-markering te verwijzen.

Handhaving ILT
Dit heeft ertoe geleid dat ILT, de instantie die in Nederland belast is met het handhaven van de CPR, geconcludeerd heeft dat elke KOMO kwaliteitsverklaring die nog verwijst naar essentiële kenmerken strijdig is met de CPR en dat producenten die gebruik maken van deze KOMO certificaten in overtreding zijn en daarom mogelijk een last onder dwangsom (een boete die betaald moet worden als de overtreding niet binnen de aangegeven tijd ongedaan gemaakt is) kunnen krijgen opgelegd.

KOMO kwaliteitsverklaring
Om te voorkomen dat dit zou gebeuren hebben alle CI’s (certificerende instanties) in overleg met stichting KOMO hun certificaathouders per 1 januari 2015 een KOMO kwaliteitsverklaring doen toekomen waarin alle verwijzingen naar voldoen aan essentiële kenmerken is geschrapt. Tegelijkertijd zijn de CI’s onder leiding van de stichting KOMO gaan uitzoeken wat nu wel en niet strijdig zou zijn met de CPR.

Private kwaliteitsverklaring
Er is nog geen volledig consensus maar het lijkt er naar uit te gaan zien dat de door NeMO eerder ingenomen stelling dat de CPR geen uitspraak doet over private kwaliteitsverklaringen bouw breed onderschreven gaat worden. ILT is met name op het verkeerde been gezet door adviezen van de landsadvocaat die er ten onrechte vanuit is gegaan dat de KOMO kwaliteitsverklaringen een publiekrechtelijk in plaats van privaatrechtelijk oorsprong hebben. Een KOMO kwaliteitsverklaring is een private overeenkomst; leveranciers en afnemers kunnen vrijwillig overeenkomen dat in het kwaliteitsborging traject van grondstoffen tot eindproduct aan een grondstof waarvan de kwaliteit onder toezicht van een derde partij regelmatig wordt geverifieerd bijvoorbeeld minder stringente ingangscontroles hoeven te worden gesteld om toch tot een gewaarborgde kwaliteit van het eindproduct te kunnen komen. Wat niet mag is dat de overheid in regelgeving (bouwbesluit bijvoorbeeld) eist dat alleen producten met een KOMO kwaliteitsverklaring gebruikt mogen worden. In dit geval zou de KOMO kwaliteitsverklaring een publiekrechtelijk karakter krijgen.

Uitspraak Raad van State
De verwachting is dat tegen het eind van dit jaar door een andere uitspraak van de Raad van State in de Desmepol zaak volledig transparant wordt wat de rol van private kwaliteitsverklaringen kan zijn. Tot die tijd beveelt NeMO haar leden aan op de oude voet met de KOMO systematiek door te gaan zonder dat in de kwaliteitsverklaring naar de essentiële kenmerken wordt verwezen.