Nieuwe veiligheidsinformatie voor stoffen en mengsels (GHS)

Er is nieuwe veiligheidsinformatie voor stoffen en mengsels (GHS) beschikbaar. Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals(GHS) is een wereldwijd geharmoniseerd systeem voor het indelen en etiketteren van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen; het nieuwe systeem is in 2002 door de Verenigde Naties vastgesteld.

Met de invoering van het nieuwe GHS is een einde gekomen aan de verschillen tussen wettelijk verplichte indelingssystemen in de wereld. Het brengt meer eenheid in indelingscriteria, gevaarsaanduiding, pictogrammen en voorzorgsmaatregelen. Het GHS geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van chemische stoffen en mengsels.

Met de komst van de Europese CLP (Classification Labelling and Packaging) Verordening (Nr. 1272/2008) over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels is het GHS-systeem in de Europese wetgeving verankerd. CLP vervangt na een overgangsperiode de richtlijnen over indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels (Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG).

Voor chemische stoffen is dit systeem per 1 december 2010 ingevoerd. Voor preparaten (mortels etc.) wordt het systeem met ingang van 1 juni 2015 verplicht; tot die datum geldt nog een overgangstermijn waarin beide systemen (oud en nieuw) naast elkaar gebruikt mogen worden.

Ten opzichte van het oude systeem veranderen er 2 belangrijke zaken:

  • Pictogrammen
  • R(Risk) en S(Safety) zinnen worden H(Hazard) en P(Precaution) zinnen.

Pictogrammen
De pictogrammen die het gevaar van een bepaalde stof aangeven worden veranderd. Voorheen werden bijna al de producten van bij NeMO aangesloten producenten gelabeld met het symbool:

Onder het GHS systeem zullen de meeste van deze producten gelabeld moeten worden met het volgende label:

Verwijzingen naar R-zinnen en S- zinnen
In veel gevallen zullen de volgende veranderingen doorgevoerd moeten worden.

Van R(risk) en S(safety):
R-zinnen
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
S-zinnen
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
22 Stof niet inademen.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:
Product bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom huid en ogen beschermen.

Naar H(hazard) en P(precaution):
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen 
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P208 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op het etiket).
P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

U kunt contact opnemen met de voorzitter van het MTO voor extra informatie.
Jan Blaakmeer, jan.blaakmeer@weberbeamix.nl,  040 259 78 87.