CUR-Aanbevelingen

Indien geen norm beschikbaar is kan naar een “CUR-Aanbeveling” worden verwezen. 

Als gevolg van nationale en internationale ontwikkelingen, waaronder Europese normen, is de regelgeving in de B&U- en GWW-sector sterk in beweging. Het gaat daarbij zowel om de bouwregelgeving zelf als om de bevoegdheden van organisaties in de bouwwereld.

Verder worden voortdurend nieuwe materialen, berekeningsmethoden en constructiewijzen ontwikkeld die zich nog min of meer in een ontwikkelingsfase bevinden en waarmee nog niet veel ervaring is opgedaan. Acceptatie van deze nieuwe ontwikkelingen in de markt is van groot belang voor de innovatie van de sector.

Om die nieuwe producten en methoden te mogen toepassen, moeten deze voldoen aan normen, maar het is niet altijd duidelijk of deze normen daarin voorzien. Het omzetten van nieuwe kennis naar algemeen geldende technische regels vergt namelijk vele jaren, omdat deze regelgeving pas wordt opgesteld als de nodige ervaring en kennis zijn opgedaan. Bij de introductie van nieuwe materialen en methoden in de bouw is er daarom dus behoefte aan tijdelijke spelregels die duidelijkheid verschaffen als er nog geen definitieve norm is. Deze spelregels zijn van groot belang voor de innovatie in de bouw- en infrasector en zijn een stimulans voor een juiste toepassing.

Om tegemoet te komen aan die behoefte stelt CUR Bouw & Infra “CUR-Aanbevelingen” op. Deze documenten, waarvan er zo’n 80 van kracht zijn, hebben hun weg inmiddels gevonden in de bouwsector. Zij hebben betrekking op diverse materialen, technieken en berekeningsmethoden, op het gehele werkterrein van CUR Bouw & Infra.

CUR-Aanbevelingen zijn privaatrechtelijke documenten en het gebruik van een CUR-Aanbeveling voor een bepaald product dient vooraf door de betrokken marktpartijen te worden overeengekomen.