BRL’s voor bouwproducten aangepast

Met het van kracht worden van de bouwproductverordening (CPR) mogen prestatiekenmerken die onderdeel uitmaken van de annex ZA van een geharmoniseerde Europese norm niet meer het onderwerp zijn van een privaat kwaliteitsmerk (bijvoorbeeld KOMO). Dit heeft ertoe geleid dat de BRL’s voor bouwproducten die NeMO-leden voeren zijn aangepast.

Onduidelijk is of voor de groep metselmortels het voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit (uitloging, milieu hygiënische eigenschappen) er nu een apart logo op verpakkingen en afleveringsbonnen moet worden aangebracht.

In november heeft de certificatiemanager van IKOB BKB bevestigd dat aanpassingen aan de BRL om alle zaken in lijn te brengen met de eisen van de bouwproductverordening geen gevolgen zou hebben voor de labels op verpakkingen en afleverbonnen.

Wel zijn er door KIWA-BMC in januari nieuwe BSB (Bouwstoffenbesluit) certificaten uitgegeven voor de metselmortelproducten. Na ruggenspraak met de voorzitter van het Gezamenlijk College van Deskundigen Mestelmortels is nogmaals bevestigd dat op dit moment geen veranderingen aan labels en logo’s op verpakkingen en/of bonnen noodzakelijk zijn.

In de eerstvolgende vergadering van het College van Deskundigen zal uitvoerig op deze problematiek worden ingegaan en een definitief standpunt worden ingenomen.